3d字谜牛彩网

3d字谜牛彩网

物类相感志∶清明杨柳,能止酱醋之潮溢。 性味俱浓,较之川贝母清降之功,不啻数倍。

内容:百草镜∶漳泉估舶从红毛带来,绝不类参形,长而粗,长者有三四尺,色紫黑,粗者如,折之中有白点痕,有起花纹,与建参相似。昔客东瓯,闻马氏点眼药粉为天下第一,见其修制,乃由此磨粉合海鳅目、珠粉加入药中,着效异常。

濒湖又未详其功用。则以之治痘凉血解毒,自此始也。

有夫妇不谐者,服之即欢好。内容:华陀中藏经∶状如鬼腰带竹,小窠子,生三四月,开黄花,叶如百合,六七月采,两浙治吹奶,水茸角,不拘多少,新瓦上干为末,临卧酒调服二钱,次日即愈。

中风口眼斜∶便易良方∶用棉花子炒黑为末,乳香末三钱,红糖二两,饭后黄酒送下,即愈。有小三七,色黑,出湖南宝庆府,亦名红三七。

毛世洪经验集∶扦扦活,即水杨柳。 此草有两种∶种两叶包茎,亦对节生;一种独叶,茎穿叶心,入药心独叶者为胜。

Leave a Reply